اساتید مؤسسه

محمد برزگر

پژوهشگر و مدرس قرآن

دکترای علوم قرآن و حدیث

آشنا با علوم حوزوی  جزئیات بیشتر

احسان شریفیان

پژوهشگر و مدرس قرآن

طلبه پایه نهم حوزه علمیه

دکترای شهرسازی جزئیات بیشتر